SkillX

Skillx

SkillX er metoden som sikrer at alle kundeleveransene til Skill har riktig fokus og prioriteringer

Suksess i Skill sine prosjekter er ikke alene tuftet på å levere på «tid, kost og kvalitet», men også å aktivt bidra til å realisere avtalte gevinster sammen med kunden. Fundamentet for dette er å fokusere på de gjensidig avhengige pilarer: Forretning, Mennesket & Teknologi.

Vår erfaring tilsier at når man har kontroll på alle tre elementer i fasene av et IT-prosjekt, så er veien til målbare gevinster tilstede. Teknologi-implementeringen må være forankret i forretningens utfordringer og behov, og menneskene må læres opp og motiveres til å benytte løsningen som tiltenkt. Kort sagt må løsningen være forankret i både forretningen og organisasjonen.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Systemstøtte basert på DYnamics 365

Skill har utviklet sin egen gevinstplattform hvor vi definerer gevinstplaner med gevinstmål og delmål, samt setter opp milepælsplaner.

Etter hvert som vi jobber i prosjektet, mates systemet med målinger og vi kan til enhver tid følge med på utviklingen frem mot gevinstrealisering.

Løsningen er utviklet på toppen av Dynamics 365 for å utnytte forretningslogikk og knytte gevinstarbeidet opp mot øvrige kundeprosesser.

Forstudiet 

Forstudiet består av tre deler som jobber for å sikre den riktige forankringen. Studiet skal gi et klart bilde av gevinstene vi søker å oppnå, et overordnet løsningsforslag og en detaljert plan for hvordan løsningen skal innføres i organisasjonen. Vi tar endringsledelse på alvor.  

Visjonsfasen i forstudiet er utviklet for å sikre riktig forretningsmessig forankring: 

  • Avdekker utfordringer og muligheter i en analyse av nåsituasjonen.  

  • Identifiserer strategier og føringer leveransen blir påvirket av.  

  • Skill demonstrerer løsningsmulighetene i en POC (Proof of Concept).  

  • Etablerer tydelige gevinstmål prosjektet skal styres etter. 

Analysefasen styrer mot strategier for god endringsledelse, og utarbeider taktikker for å sikre god brukeradopsjon: 

  • Sikre riktig ledelsesforankring for å kunne utøve aktiv endringsledelse. 

  • Målgruppeanalyse for å sikrestille riktig plan for kommunikasjon og kompetansehevning.  

  • Definerer kompetansemål i målgruppene som vi ser er riktig for å sikre både riktig brukeradopsjon og styre mot gevinstmålene. 

Designfasen avslutter forstudiet med et overordnet løsningsforslag og detaljert plan for innføring: 

  • Presenterer et overordnet løsningsforslag som viser hvordan teknisk løsning skal løse utfordringer og realisere gevinster. 

  • Vi sammenstiller funn og tilbakemeldinger fra analysefasen og utvikler en komplett kommunikasjons- og innføringsplan. 
  • Vi presenterer veikart med faseinndeling vi tror er hensiktsmessig tempo for innføring. 

Hovedprosjektet

Hovedprosjektet skal sikre utvikling og implementering av endelig løsning basert på resultatene i gjennomført forstudie. Oppstart av hovedprosjektet vil være å enes om et tydelig mandat og organisering av prosjektet med roller og ansvar. Deretter vil man basert på det overordnede løsningsforslaget i forstudiet utarbeide løsningsdesign i form av brukerhistorier og prioritere disse basert på viktighet, gevinstpåvirkning og kost. Man utarbeider en risikovurdering av prosjektet for å detaljplanlegge gjennomføringen.

Gevinstplanen oppdateres og kompetansemål med tilhørende innføringsplan detaljplanlegges på lik linje med de andre oppgavene som skal utføres.

I agile prosjekt vil man basert på denne planleggingsfasen dele prosjektet inn i iterasjoner hvor man utvikler og implementerer iterasjon 1 slik at den er helt ferdig før man setter i gang med neste iterasjon. Dette sikrer fokus på de viktigste elementene i prosjektfasen, samt at man sikrer en løpende modning i organisasjonen og at gevinstrealisering sikres underveis.

Gevinstrealisering

Når hovedprosjektet løpende lanserer løsningen og ny funksjonalitet, er det essensielt for suksessen i prosjektet å ha fokus på gevinstrealisering fra første dag. Vi må sikre riktig support av løsning og effektiv bistand når funksjonalitet ikke virker eller brukerne ikke forstår. Samtidig må vi jobbe proaktivt med løsningen og organisasjonen. I denne fasen vil vi gjøre jevnlige proaktive tjenester på månedlige, kvartalsvise eller årlige intervaller for å sikre riktig fokus på gevinstrealisering med tilhørende tiltak, brukeradopsjon i organisasjonen, samt videreutvikling av den teknologiske løsningen for å sikre at nye muligheter og krav til enhver tid blir ivaretatt.