Digitalisering handler minst av alt om teknologi

Digitalisering står høyt på dagsorden, både i offentlig sektor og i samfunnet generelt. I lys av

Utfordrende tider i forbindelse med Covi19 Pandemien er det viktig at offentlig sektor utnytter

mulighetene digitalisering gir for å tilby gode og effektive tjenester. Digitalisering handler som sagt minst av alt om teknologi, men mest om standardiserte arbeidsprosesser og mennesker. Det handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, for derigjennom å kunne tilby nye og bedre tjenester. Det handler om å tilrettelegge for økt verdiskaping og innovasjon i samfunnet for å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Det offentlige Norge har satt noen utfordrende mål for digitalisering av samfunnet

Distrikts- og digitaliseringsminister med regjering har satt klare forventinger til hvordan digitaliseringen av samfunnet skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Hensikten med denne strategien er å understøtte den digitale transformasjonen i offentlig sektor som samtidig påvirker det private næringslivet. Våre oljeinntekter er satt under press, vi får en stadig eldre befolkning og verden påvirkes av uforutsatte hendelser. Dette stiller derfor store krav til hvordan det offentlige forvalter tildelte midler og hvordan tjenestene leveres på en mer effektiv og hensiktsmessig måte.

Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling
Som igjen betyr at omstilling i de fleste tilfeller betyr digitalisering. På sitt beste kan digitalisering være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og fornying av gammel og tungvinn forvaltningspraksis i det offentlige.

Regjeringens uttalte digitaliseringsstrategi for offentlig sektor:
«Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019–2025.»

Regjeringens målsetting er å understøtte nevnte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Det handler om å tilby bedre tjenesteleveranser som er basert på mer effektiv ressursbruk. Vi i Skill AS har lang og tung erfaring med gevinstrealisering i det offentlige. Vi bidrar med å effektivisere og levere innovative løsninger som gir varig forretningsverdig for det offentlige Norge. Vi standardiserer og moderniserer dine arbeidsprosesser gjennom menneskesentrert produktivitets økning og automatisere oppgaver.

Gjennom digitaliseringsløsninger fra Skill levert på Microsoft teknologi bidrar vi til å endre leveransemodell av tjenester i offentlig sektor. Det vi ser i dag er at dagens leveransemodell innenfor offentlig sektor preges av likhet i tjenestetilbudet, som innebærer at man kan få en lite målrettet tjenesteyting, til dels preget av overbetjening. I Teknologirådets rapport “Denne gangen er det personlig: det digitale skiftet i offentlig sektor” fra 2017, skisseres en rekke læringspunkter for offentlig forvaltning, relatert til hvordan tilgjengelig teknologi kan benyttes for å levere tjenester på en annen måte. Her trekkes det frem tre hovedmomenter for hvordan ny teknologi kan endre leveransemodellen i offentlig sektor:

deltakende innbyggere, der innbyggeren settes i stand til å utføre en del av tjenesten selv
persontilpassede tjenester, der tjenestetilbudet rettes til de som trenger det mest
forutseende institusjoner, der utnyttelsen av store datamengder og algoritmer gjør det mulig å forutse innbyggernes behov for tjenester.

Gjennom dette arbeidsgiverperspektiv vil man endre måten medarbeiderne i offentlig forvaltning utfører sine arbeidsoppgaver. Det vil stille andre krav til ledelse og kompetanse.

En av de største utfordringene Norge står foran er økte kostnader i Statsbudsjettet. Det må derfor betydelige endringer til i måten man jobber på innenfor det offentlige dersom en ønsker å opprettholde dagens velferdsnivå. Ifølge Produktivitetskommisjonen vil skattenivået måtte øke fra dagens 37 % til 65 % prosent for å opprettholde dagens nivå på velferdstjenestene og eksisterende leveransemodell. Samtidig slår Perspektivmeldingen fast at kostnadene i offentlig sektor vil øke raskere enn inntektene fra 2030. Offentlig sektor må derfor ta i bruk ny teknologi for å kunne fortsette å levere kvalitetstjenester og løse sine velferdsoppgaver og bli digitale.

Gjennom løsninger fra Skill kan vi bidra til at det offentlige Norge får bedre beslutningsgrunnlag gjennom ulike analyser og rapporter, bedre samarbeid mellom virksomheter og enheter i sektoren med ulike selvbetjeningsløsninger. Eksempelvis gjennom Servicetorg hvor det er enkelt for en innbygger å melde inn en sak. Vi snakker her for eksempel om tjenesteleveranser av innbyggertjenester, saksbehandling og forenklinger av drift av servicetorg, hvor det er en enkel hendelseshåndtering fra det offentliges side.
Publiser en kommentar