`

Gjennom mange år med Office 365-implementeringer har vi bygget erfaring og kompetanse på hvordan man innfører Office 365 på en måte som er riktig for den enkelte bedrift sett i lys av både ambisjoner, størrelse og organisatoriske hensyn. Vi mener den viktigste investeringen du kan gjøre er å legge til grunn et godt arbeid i forkant av innføringen, slik at både IT-plattform og organisasjon rigges for suksess.
 

Skill Samhandlingstrategi bygger på SkillX rammeverket og er en pakketert leveranse av de tre første fasene (visjon-analyse-design). Gjennom en metodisk tilnærming setter vi din organisasjon i stand til å motta Office 365 på en måte som sikrer at de etablerte gevinstmålene for løsningen nås.

 

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.

Image Description

Gevinst- og kompetansemål for prosjektet

Det settes målbare KPIer som skal være førende for implementeringsprosjektet når det blir satt ut i live. Skill benytter egenutviklet metode- og malverk til dette, som sørger for å skape målbare mål som er relevante for prosjektet samt mulig å følge opp.

For å nå samhandlingsrelaterte mål er det å få med seg de ansatte essensielt. Vi etablerer kompetansemål som skal bygge oppunder de overordnede gevinstmålene. Med kompetansemål menes konkrete elementer som de ansatte skal beherske etter en gitt periode. Disse må være på plass for å nå gevinstmålene.

Etablering av retningslinjer

Office 365 beskrives gjerne som ustrukturerte verktøy, sammenlignet med for eksempel ERP/regnskap, som følger en veldig definert prosess som systemet understøtter. Derav er det andre virkemidler som må til for å sikre ønsket adferd og bruk. Løsningene krever at «alle er ombord», og virkemidlene for dette mener vi er å enes om en felles måte å jobbe på, og herunder samhandle på i bedriften. I forprosjektet definerer vi retningslinjer/regler for hvordan man skal forholde seg til samhandling tilknyttet Office 365. Disse er ikke-tekniske, og vi erfarer at slike spilleregler er helt nødvendig for å lykkes.

Image Description
Image Description

Etablering av digitalt veikart

Office 365 består av mange apper og mange har overlappende funksjonalitet. Gjennom avdekning av nåsituasjon og fremtidige behov etablerer Skill det vi kaller et Digitalt veikart for sluttbrukerne. Dette er en visuell og lett forståelig fremstilling av hva man skal bruke til hvilke formål. Her kan også deres andre relevante løsninger inkluderes i veikartet for en mer helthetlig oversikt utover Office 365. Vi lager en one-pager som gjerne henges opp på kontorplassen til hver enkelt, samt en mer detaljert beskrivelse av de enkelte komponentene. I kommunikasjonsplanen vil distribusjon av dette materialet bli håndtert.

Løsningsdesign plattform

Som en del av forprosjektet etableres det et overordnet løsningsdesign for plattformen. Her bestemmes struktur på (primært) SharePoint/Intranett og Teams/Workplace. Dette er essensiell input inn i den tekniske leveransen, og sørger for smidig overlevering. Basert på en vurdering av organisasjonens kapasitet til å adoptere det nye som kommer, vil vi sammen med prosjektgruppa vurdere en faseinndelt tilnærming og således foreslå hvilke faser som bør leveres når.

Image Description
Image Description

Innførings- og kommunikasjonsplan

Gjennom prioriteringene som gjøres i samhandlingsstrategien gjøres det valg som påvirker implementeringsløpet av Office 365. Forprosjektet kommer med klare anbefalinger om hvordan innføringen bør skje, og dette gir føringer for brukeradopsjonsløpet og opplæringen ved utrulling.