Personvernerklæring - Ansatte og kandidater

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig for de underliggende personopplysningene er Skill AS (org. no. 990326533)

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger som jobbsøker/kandidat til en utlyst stilling hos Skill AS er å kunne vurdere dine egenskaper og kvalifikasjoner opp imot stillingen som det søkes på. Skill AS vil også gjerne beholde dine søknadspapirer og CV en periode i etterkant for å vurdere opp mot kommende behov for nye stillinger hos Skill AS.

Formålet med å behandle dine personopplysninger som ansatt i Skill AS er å kunne oppfylle våre forpliktelser som arbeidsgiver og for å kunne gjøre ansettelses forholdet så godt som mulig for begge parter.

Hva er det lovlige grunnlaget?

Kandidater/jobb søkere:

Lovlig grunnlag for håndtering av personopplysninger er samtykke.

Ansatte:

Lovlig grunnlag for håndtering av personopplysninger er ansettelseskontrakt og å oppfylle vårt ansvar som arbeidsgiver ovenfor myndighetene.

Hvilke personopplysninger behandles?

Kandidater/jobb søkere:

CV, søknad, attester, uttalelse fra referanser, bakgrunnssjekk, interne vurderinger/intervju referater, personlighetstester og evnetester, presentasjonsvideoer (innsendt av søker), vitnemål, kredittsjekk, navn, telefonnummer, adresse og e-post.

Ansatte:

Navn, adresse, telefon, fødselsnummer, kontonummer, pårørende, lønn og lønnstrekk info, fraværs info, stilling, utdannelse og arbeidserfaring, eierandeler i selskap, fagforenings-medlemskap, påleggstrekk

Hvor hentes personopplysninger fra?

Kandidater/jobb søkere:

Rekrutteringsselskap, websider, sosiale medier, fra deg som jobbsøker og dine referanser.

Ansatte:

Fra deg som arbeidstaker, fra rekrutteringsselskap og offentlige myndigheter

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å gi fra seg sine personopplysninger til Skill AS, men for å kunne gjennomføre en ansettelsesprosess og et ansettelsesforhold med våre ansatte ser vi oss nødt til å håndtere overnevnte personopplysninger.

Utleveres opplysninger til tredjeparter og behandles de eventuelt av databehandlere utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner?

I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt. Det vil for eksempel si at de som leverer løsninger og tjenester på regnskap og lønn til oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å levere disse tjenestene, ikke noe annet.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel drift av it-plattform, relasjonshåndtering og markedsføring.

Vi vil ellers ikke dele din informasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vårt prosjekt/ timefangst system oppbevarer alle data i EU/EØS. Skill AS benytter videre Microsoft sine nettskytjenester for behandling av dine personopplysninger. I henhold til databehandleravtalen med Microsoft befinner disse dataene seg i Europa. Microsoft er et internasjonalt selskap.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er et formål og et lovlig grunnlag for å behandle de. Vi sørger for å slette opplysningene etter beste praksis og følger også opp dette mot eventuelle underleverandører. Opplysningene som må arkiveres, adgangs/tilgangs begrenses til kun de som må ha tilgang.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du som er registrert hos oss har retten til innsyn i dine personopplysninger. Du kan også korrigere, slette og begrense behandlingen om deg selv dersom Skill AS ikke er pålagt behandlingen gjennom rettslige forpliktelser. Du har også innsigelsesrett og kan protestere på behandlingen. Alle opplysninger som du selv har gitt samtykke til, kan du også ta med deg til en annen virksomhet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og har rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

Dersom dine personopplysninger skal brukes til et annet formål enn det som er avtalt, skal du informeres og du kan protestere på behandlingen om du ønsker det.

Det er Norsk lovverk som gjelder.

Hvordan sikres opplysningene?

Opplysningene dine sikres ved hjelp av en internkontroll med klare rutiner og sikkerhetsinstrukser for håndtering av personopplysninger samt tekniske løsninger for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Alle som jobber i Skill AS har gjennomgått opplæring og er ansvarliggjort gjennom taushetserklæring og sikkerhetsinstruks. Det er kun de som har behov for å behandle dine personopplysninger som har tilgang og/eller adgang til å gjøre dette.

Kontaktinformasjon?

Dersom du som er registrert hos oss som jobbsøker og ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss direkte på hei@skill.no. Dette gjelder for eksempel din rett til innsyn, retting, sletting, korrigering, dataportabilitet, begrensning eller protest. Ansatte tar kontakt med sin nærmeste leder eller HR.