Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig for de underliggende personopplysningene er Skill AS (org. no. 990326533)

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen er å gi deg best mulig tilpasset informasjon om Skill AS, våre leveranser og til å sende deg invitasjon som vi mener er relevant for deg i din relasjon til oss. Skill AS behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører for å kunne oppfylle kravene i vår felles avtale om gjeldende leveranser. Vi benytter også manuell kategorisering av våre kunders og potensielle kunders kontaktpersoner for å forstå deg som person og hvordan du ønsker at vi jobber sammen med deg for å oppnå en felles suksess.

Hva er det lovlige grunnlaget?

Kontaktpersoner kunder:

Lovlig grunnlag for håndtering av data for våre kunders kontaktpersoner er personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle kravene i en avtalt leveranse (tjenesteavtale eller leveranse av produkter). Opplysninger benyttes til samhandling om pågående leveranser og for å sende relevante nyhetssaker angående våre tjenester og produkter, samt til utsendelse av invitasjon til våre arrangementer. Manuell kategorisering av våre kontaktpersoner er basert på berettiget interesse som grunnlag. Vi har gjennomført en interesseavveiing hvor vi mener at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt for den enkelte og hvor fordelene for den enkelte er høyere enn eventuell risiko ved behandlingen. Dette mener vi har stor betydning for samhandlingen og vår felles suksess.

Kontaktpersoner potensielle kunder:

Lovlig grunnlag for håndtering er berettiget interesse hvor det er gjort en interesseavveining i forhold til at vi mener at vi kan kontakte deg som kontaktperson hos en relevant potensiell kunde. Vi mener at du kan forvente at du blir kontaktet i slike tilfeller. Det er også vurdert at dette ikke har en stor konsekvens for deg som enkeltperson da vi sikrer dine personopplysninger tilstrekkelig. Vi behandler kun kontaktopplysninger og kategori om deg som potensiell kunde. Opplysningene behandles kun en periode når vi avklarer om virksomheten du jobber i er en aktuell kunde eller ikke. Vi avklarer også om du er riktig kontaktperson eller ikke.

Kontaktpersoner leverandører og partnere:

Lovlig grunnlag for håndtering av data for våre leverandørers kontaktpersoner er en avtalt leveranse eller et partnersamarbeid. Opplysningene vi behandler er din kontaktinformasjon som vi trenger for å håndtere vårt leverandør/partner forhold, samhandle om pågående leveranser og for å sende relevant informasjon om arrangementer, tjenester og produkter.

Personer som besøker våre nettsider:

Lovlig grunnlag er berettiget interesse der hvor det er nødvendig at vi har denne informasjonen for å kunne imøtekomme din forespørsel.

Hvilke personopplysninger behandles?

Kontaktperson hos kunder og potensielle kunder:

Navn, telefonnummer, e-post, kategori, deltakelse på våre arrangementer og aktiviteter på våre web sider

Kontaktperson hos leverandører og partnere:

Navn, telefonnummer og e-post

Besøkende/brukere av våre nettsider:

Bruksmønster, nettleser innstillinger og IP-adresse

Det behandles ingen særlige/sensitive personopplysninger innenfor disse nevnte kategoriene.

Hvor hentes personopplysninger fra?

Kunde-/ leverandør og partner kontakter:

Fra gjeldende avtale, kunderelasjon, utveksling av kontaktinformasjon i kunde-/leverandør- og partnermøter eller andre arrangementer

Kontakter hos potensielle kunder:

Fra godkjente offentlig tilgjengelige nettsider, registre eller media. Eventuelle partnersamarbeid som databehandler. Direkte utveksling av kontaktinformasjon fra møter og på arrangementer.

Besøkende/brukere av våre nettsider:

Sporing av IP-adresse via cookies (informasjonskapsler) og kontaktinformasjon lagt inn på våre web -skjemaer

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å gi fra seg sine personopplysninger til Skill AS.

Utleveres opplysninger til tredjeparter og behandles de eventuelt av databehandlere utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner?

I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av it-plattform, relasjonshåndtering og markedsføring.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vårt prosjekt-/ timefangstsystem oppbevarer alle data i EU/EØS. Skill AS benytter videre Microsoft sine nettskytjenester for behandling av dine personopplysninger. I henhold til databehandleravtalen med Microsoft befinner disse dataene seg i Europa. Microsoft er et internasjonalt selskap.
 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er et formål og et lovlig grunnlag for å behandle de. Vi sørger for å slette opplysningene etter beste praksis og følger også opp dette mot eventuelle underleverandører. Opplysningene som må arkiveres, adgangs/tilgangs begrenses til kun de som må ha tilgang.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du som er registrert hos oss har retten til innsyn i dine personopplysninger. Du kan også korrigere, slette og begrense behandlingen om deg selv. Du har også innsigelsesrett og kan protestere på behandlingen. Alle opplysninger som du selv har gitt samtykke til, kan du også ta med deg til en annen virksomhet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og har rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

Dersom dine personopplysninger skal brukes til et annet formål enn det som er avtalt, skal du informeres og du kan protestere på behandlingen om du ønsker det.

Det er Norsk lovverk som gjelder.

Hvordan sikres opplysningene?

Opplysningene dine sikres ved hjelp av en internkontroll med klare rutiner og sikkerhetsinstrukser for håndtering av personopplysninger samt tekniske løsninger for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Alle som jobber i Skill AS har gjennomgått opplæring og er ansvarliggjort gjennom taushetserklæring og sikkerhetsinstruks. Det er kun de som har behov for å behandle dine personopplysninger som har tilgang og/eller adgang til å gjøre dette.

Kontaktinformasjon

Dersom du som er registrert hos oss og ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss direkte her. Dette gjelder for eksempel din rett til innsyn, retting, sletting, korrigering, dataportabilitet, begrensning eller protest.

Vil du høre mer? Send e-post til hei@skill.no, ring oss på telefon 48 30 40 10 eller bruk vårt kontaktskjema.